Skip to main content

Komen er toch meer windturbine’s?

Er is helaas weer onrust…komen er nog meer windturbine’s vlak bij onze wijk? Hieronder de reactie van de gemeente met betrekking tot de door provincie gekozen lokaties in Kralingen voor Windmolens:

Best WOP DB-lid en eventueel andere meelezenden,

Gedeputeerde Staten (GS) hebben recentelijk 23 nieuwe locaties in de regio Rotterdam aangewezen. Het gaat om een potentieel van 60 windturbines, gezamenlijk goed voor levering van circa 180 Megawatt (Mw). De locaties zijn opgenomen in de ontwerp-herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM).

December 2016 hebben de gemeenten in de voormalige stadsregio Rotterdam een “handreiking” bij de provincie ingeleverd met hun eigen voorstel voor windlocaties. Die handreiking is onvoldoende gebleken om de convenantafspraken te kunnen nakomen. Daarom heeft de provincie ervoor gekozen om in de ontwerp-VRM voorlopig alle locaties op te nemen met een potentieel van circa 180 MW die op basis van het milieueffectonderzoek als geschikt zijn beoordeeld. In de omgeving van Capelle aan den IJssel zijn de volgende locaties relevant, namelijk:

· locatie Stormpolder (locatie 11, Krimpen aan den IJssel): twee windturbines langs de Nieuwe Maas en · locaties tegenover Rivium (locaties 24/25, Rotterdam): één windturbine op een van deze locaties.

Na een zienswijzeperiode (maart/april 2017), waar in de eerste of tweede week van maart 2017 een bijeenkomst voor omwonenden wordt uitgeschreven, waarover later nog mededelingen zullen volgen, maken Provinciale Staten (PS) na de zomer van 2017 een definitieve keuze. Iedereen kan in deze periode van zes weken een zienswijze indienen, ook tijdens de hierboven nog uit te schrijven bijeenkomst. De gemeente zelf zal in elk geval ook gebruik maken van deze mogelijkheid.

Met vriendelijke groet,

Werner Kasten

Bijlage met kaart